intimny.sk

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma

Poučenie dotknutej osoby (GDPR)

1. Ako dotknutá osoba, máte právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:

a) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme; pri vydaní rozhodnutia podľa bodu 2) v tomto odseku, ste oprávnený sa oboznámiť s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ získal vaše osobné údaje na spracúvanie,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis (zoznam) vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
d) opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môžete požiadať o ich vrátenie,
f) likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona;
g) potvrdenie, či sú alebo nie sú o vás osobné údaje spracúvané,
h) blokovanie vašich osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu.

1.1 Likvidáciu osobných údajov (Článok 17, 3/b GDPR) sa nemôže uplatniť pri spracúvaní osobných údajov, ktorých spracúvanie podmieňuje plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (§ 35 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a § 74 až 76 zákona č. 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty - povinnosť archivovať účtovné doklady 10 rokov).

2. Ako dotknutá osoba, máte právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre vás právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania vašich osobných údajov. Máte právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ budete informovaný v lehote 30 dní;

3. Môžete podať oznámenie úradu na ochranu osobných údajov pri podozrení, že vaše osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú;

4. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca;

5. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

6. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči

a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov (t.j. titul, meno, priezvisko a adresa dotknutej osoby) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov (t.j. titul, meno, priezvisko a adresa dotknutej osoby) na účely priameho marketingu.

V prípade otázok môže kupujúci kontaktovať EUmedia, spol. s r.o. prostredníctvom kontaktného formulára a e-mailom: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR) a ďalšie informačné zdroje ku GDPR
https://www.lewik.org/term/15937/nariadenie-europskeho-parlamentu-a-rady-eu-2016-679-z-27-aprila-2016-o-ochrane-fyzickych-osob-pri-spracuvani-osobnych-udajov-a-o-volnom-pohybe-takychto-udajov-vseobecne-nariadenie-o-ochrane-udajov-gdpr-a-dalsie-informacne-zdroje-ku-gdpr/

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů GDPR)
https://www.lewik.org/term/16291/narizeni-evropskeho-parlamentu-a-rady-eu-2016-679-ze-dne-27-dubna-2016-o-ochrane-fyzickych-osob-v-souvislosti-se-zpracovanim-osobnich-udaju-a-o-volnem-pohybu-techto-udaju-a-o-zruseni-smernice-95-46-es-obecne-narizeni-o-ochrane-osobnich-udaju/


 

Nákupný košík

VirtueMart
Váš košík je prázdny

Užívateľské kontoTatraPayCardPayVISAVISA electronMasterCardMaestroDiners ClubSK Posta - dobierka/prepravcaGLS KurierPrepojení Facebooku s Twitterom